JONAVOS RAJONE PLEČIAMOS JAUNIMUI PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuru, dalyvavo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ konkurse gauti finansavimą pagal kvietimą „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“. Pateikta paraiška atrinkta finansuoti ir 2021 m. kovo 3 d. pasirašyta „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ projekto įgyvendinimo sutartis.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) idėja, iš esmės pakeičianti požiūrį į paauglių sveikatos priežiūros prioritetus, yra labai svarbi priemonė didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jaunų žmonių priimtinumą. Bendradarbiaujant su partneriu Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuru, projekto metu planuojama plėtoti koordinacinį centrą. Projekto tikslas – plėtoti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei skatinti Jonavos savivaldybėje gyvenančius jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Projekto prioritetai:

  1. Didinti prieinamumą jaunimui skirtų nemokamų konfidencialių paslaugų, padedančių, spręsti socialines, psichologines ar kitas sveikatos problemas;
  2. Padėti vaikams turintiems elgesio problemų;
  3. Pagerinti prevencinių sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui teikimą;
  4. Plėtoti emocinio konsultavimo paslaugas, skirtas žmonėms, susiduriantiems su pirmaisiais depresijos ir nerimo požymiais.

Kad paslaugos būtų teikiamos kuo efektyviau, Jonavos rajono savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros paslaugas planuojama teikti „žaliojo koridoriaus“ principu. Taip pat bus įdarbintas psichologas, kuris organizuos ir ves grupinius bei individualius užsiėmimus, konsultuos psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus. Bus organizuojami mokymai, siekiant kelti jaunimui paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją. Projekto metu numatytas bendradarbiavimas tarp švietimo, socialinių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kt. Projekto metu vyks užsiėmimai bei konsultacijos, kurių metu bus mokoma įveikti stresą, nuolatinę įtampą, sumažinti socialinės ir kultūrinės aplinkos formuojamą požiūrį į kūną ir išvaizdą. VSB specialistai koordinuos atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtų, jaunimui skirtų sveikatos priežiūros – sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, ir stebėsenos paslaugų teikimą Jonavos rajone. Jaunimo koordinatoriai įvertinę jauno žmogaus sveikatos poreikius, teiks atvejo vadybos paslaugas, atliks motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkaus jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaikys su juo nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta problema.

Apie projektą

Projektas Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Bendra jo vertė yra 213 324,47 Eur. Didžiąją dalį sumos – 181 325,79 Eur finansuoja šalys donorės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, kita dalis dengiama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. kovo 17 d.

Visa informacija apie projekto pažangą bei rezultatus bus skelbiama Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro puslapiuose: www.jonava.lt, www.jonavavsb.lt.

Projekto vadovė Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Renata Merfeldienė, tel. (8 687) 21253. Daugiau informacijos apie būsimas veiklas suteikti gali projekto portalo administratorė Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Danutė Kačegavičienė, tel. (8 672) 91761.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

{joomplucat:357 limit=4}

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(biudžetinė įstaiga, įm. k. 302530751)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  • Asmens dokumento kopija
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

 

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VEIKLAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖ

 

1.Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus pavaduotojas veiklai dirba pagal darbo sutartį.

2.Pareigybės grupė – direktoriaus pavaduotojas.

3.Pareigybės lygis – A1.

4.Pareigybės paskirtis – planuoti ir kontroliuoti visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimą Jonavos rajone.

5.Pareigybės pavaldumas – Biuro direktoriui.

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6.Direktoriaus pavaduotojas veiklai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar kitą jam prilygstantį aukštąjį universitetinį viešojo administravimo, visuomenės sveikatos, sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnį;

6.2. ne mažiau 1 m. patirtis pagal profesinę kvalifikaciją ir ne mažiau 1 m. patirtis vadovaujamo darbo;

7.Direktoriaus pavaduotojas veiklai turi žinoti, suprasti ir gebėti:

7.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo pagrindus;

7.2. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus;

7.3. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;

7.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;

7.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes;

7.6. bioetikos pagrindus, informacijos konfidencialumo apsaugą;

7.7. vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus;

7.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus;

7.9. analizuoti savivaldybės sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius;

7.10. planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

7.11. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

7.12. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.13. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba bei mokėti bent vieną užsienio kalbą;

7.14. dirbti Microsoft Office, SPSS programiniais paketais bei teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.

8.Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, korektišku, kūrybišku, objektyviu.

9.Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo.

10.Dirbant vadovautis etikos, deontologijos ir įstaigos vidaus taisyklėmis.

III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

11.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

11.1. planuoja ir kontroliuoja mokinių sveikatos priežiūros įgyvendinimą;

11.2. planuoja ir kontroliuoja visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimą;

11.3. planuoja ir kontroliuoja visuomenės sveikatos stiprinimo bendruomenėje įgyvendinimą;

11.4. analizuoja ir interpretuoja duomenis, teikia išvadas ir rekomendacijas;

11.5. rengia Biuro metų veiklos programą;

11.6. pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.;

11.7. rengia ataskaitų ir atsakymų projektus;

11.8. pavaduoja Biuro direktorių jam nesant, atliekant visas Biuro direktoriaus pareigybėje numatytas funkcijas;

11.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas;

11.10. atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;

11.11. planuoja ir kontroliuoja projektų rengimą ir įgyvendinimą.

IV SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

12.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už:

12.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;

12.2. savo pareigų, numatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

12.3. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;

12.4. padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus;

12.5. turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-veiklai-322;699410.html taip pat telefonu 8 676 42691.

Vasario 4-oji – Pasaulinė kovos su vėžiu diena

Vėžinėms ligoms būdingas nekontroliuojamas genetiškai pakitusių ląstelių dauginimasis ir šių ląstelių sugebėjimas naikinti aplinkinius audinius bei išplisti į kitas kūno vietas (metastazės). Vėžį sukelia DNR (genetinės medžiagos) pažeidimai, veikiantys ląstelių augimo reguliavimą.

Vėžio požymiai. Nors ir neturite jokių problemų, reikėtų reguliariai tikrintis sveikatą. Turėtumėte žinoti, kad su vėžiu gali būti susiję tokie simptomai: pakitimai žarnyno ar šlapimo pūslės veikloje, neįprastas kraujavimas arba išskyros, neužgyjanti žaizda, sustorėjimas ar gumbelis krūtyje ar kitoje kūno vietoje, sutrikęs virškinimas ar sunkumai ryjant, pokyčiai karpose ar apgamuose, įkyrus kosulys ar užkimimas. Žinoma, šie simptomai nebūtinai rodo vėžį.

Jonavos onkologinių ligonių asociacija ,,ŠKAC” ir Jonavos visuomenės sveikatos biuras kvietė jonaviečius su šūkiu ,,ŠKAC prieš vėžį” paminėti šią dieną simboliniu palaikymo žygiu.

Šio žygio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vėžio profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos svarbą ir galimybes, ligų prevenciją, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvenimos svarbą.

Minėjimo metu Jonavos onkologinių ligonių asociacija ,,ŠKAC” vadovė Juratė Povilavičienė ir Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona Pyragytė bendravo su susirinkusiais, pasakojo apie vėžio atsiradimo priežastis, vėžio prevencines programas, apie sergančių stiprybę ir jų palaikymo svarbą. Po žygio dalyviai bendravo prie arbatos puodelio.

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai nuolat ragina gyventojus pasinaudoti galimybe nemokamai pasitikrinti sveikatą ir kuo anksčiau užkirsti kelią ligai. Kviečiame kreiptis į savo šeimos gydytoją ir dalyvauti prevencinėse programose:

Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa skirta moterims nuo 25 iki 59 (imtinai) metų. Pagal ją kartą per trejus metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas (PAP).

Krūties vėžio prevencijos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 (imtinai) metų. Pagal programą kartą per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas.

Priešinės liaukos (prostatos) vėžio prevencijos programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal programą kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas.

Storosios žarnos vėžio prevencijos programa skirta asmenims nuo 50 iki 74 (imtinai) metų. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas slapto kraujavimo išmatose testas.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informaciją pranešimą parengė visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Simona Pyragytė

 

{joomplucat:352 limit=4}

Popietė „Vasario 4-oji – Pasaulinė kovos su vėžiu diena“

Vasaris prasidėjo savišvietos valandėle, minint Pasaulinę kovos su vėžiu dieną. Visuomenės sveikatos specialistė Danutė Kačegavičienė ir biologijos mokytoja Idilija Balickienė raliečiams organizavo renginį, kuriame dalyvavo ne tik gimnazistai, pedagogai, bet ir svečiai.

Šią dieną susivienija visas pasaulis, siekdamas bendro tikslo – sėkmingai ir nepaliaujamai kovoti su onkologinėmis ligomis. Siekiama kuo plačiau informuoti visuomenę apie šią ligą, kad kasmet būtų kuo mažiau fiksuojama ligos atvejų bei mirčių. Tik pažinodami savo priešą, galime stoti į kovą su juo. Todėl kasmet kalbama apie šią klastingą ligą ir ieškoma būdų, kaip galime sumažinti riziką ja susirgti.

Renginyje Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC“ vadovė Jūratė Povilavičienė pristatė savo veiklas, pasidalino asmenine patirtimi. Gydomosios mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė pristatė aktualią temą „Nežinome tai, ko bijome. Vėžio prevencija“. Buvo akcentuojami pagrindiniai vėžio rizikos veiksniai: netinkama mityba, fizinio aktyvumo stoka, stresas bei kiti aplinkos veiksniai. Tikime, kad ši popietė padės įsiklausyti į save ir suprasti sveikos gyvensenos naudą.

Jonavos r. sav. visuomenės vseikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Danutė Kačegavičienė

{joomplucat:351 limit=4}

Protų mūšis „AIDS – geriau žinoti 19“ Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje

Protų mūšis „AIDS – geriau žinoti 19“ Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje

Kiekvienais metais gruodžio 1-ąją minima Pasaulinė AIDS diena. Šiais metais Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje protų mūšis „AIDS – geriau žinoti 19“ buvo organizuojamas gruodžio 3 dieną. Jame dalyvavo II klasių septynios komandos. Renginio metu mokiniai ne tik atsakinėjo į klausimus, susijusius su labai pavojinga, klastinga bei sparčiai plintančia liga – AIDS, bet ir buvo informuoti, kodėl ir kada pradėta minėti ši diena, kokiais būdais žmonės užsikrečia imunodeficito virusu, kaip apsisaugoti nuo šios ligos.

Prizines vietas skirtos šioms klasėms: II ė – I vieta, II b – II vieta ir II c – III vieta. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras visiems dalyvavusiems renginyje įteikė dovanėles.

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame raliečiams už dalyvavimą protų mūšyje, kurio metu jie turėjo galimybę būti ne tik sumanūs, bet ir pagilinti savo žinias. 

Organizatoriai: visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kačegavičienė ir biologijos mokytoja Idilija Balickienė.

 

Jonavos r. sav. visuomenės sveikatos biuro informacija

Gruodžio 1-oji – Pasaulinei AIDS diena.

Visoje Lietuvoje vyksta vienas iš skaitlingiausių prevencinių renginių – protmūšis ,,AIDS: geriau žinoti 19“. Šis renginys apjungia virš 30 tūkstančių dalyvių. Protmūšyje dalyvauja ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos, aukštosios mokyklos ir kitos bendruomenės. Neliko abejingi ir Jonavos Senamiesčio gimnazijos gimnazistai. Septynios III-IV gimnazinių klasių komandos dalyvavo viktorinoje, kurioje buvo pateikta 15 įvairių klausimų ir teorinė medžiaga apie žmogaus imunodeficito virusą, jo plitimo būdus ir prevenciją. Visi gimnazistai buvo įtraukti į atkaklią kovą. Viktorinos – protmūšio nugalėtojais tapo IV S1 klasės komanda, IV B klasės komanda užėmė antrąją, o III B1 – trečiąją vietą.

Laikas praleistas tikslingai. Mokiniai sužinojo daug naudingos, svarbios informacijos apie ŽIV ir AIDS, infekcijos plitimo būdus, prevenciją, gydymą ir mokslo naujienas. Visiems viktorinos dalyviams įteiktos Jonavos visuomenės sveikatos biuro padėkos, o laimėtojams ir asmeninės dovanėlės.

Jonavos r. sav. visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lionė Rimkuvienė

 

{joomplucat:349 limit=1|columns=1}

Skip to content